REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY "NFUND"

I. Postanowienia ogólne

 §1

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Cirrus Capital za pośrednictwem platformy „Nfund”.

§2

 1. Pojęcia wykorzystywane w regulaminie mają znaczenie nadane im zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy definicja wykorzystanego w regulaminie pojęcia nie znajduje się w ust 2 niniejszego paragrafu, posiada ono znaczenie zgodne z odpowiednimi przepisami prawa albo zgodnie z jego powszechnym, przyjętym z uwagi na specyfikę danego stosunku prawnego rozumieniem.
 2. Wykorzystywane w regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
  1. Cirrus Capital – spółka Cirrus Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 267/6, 81- 525 Gdynia, KRS: 0000721916
  2. inwestor – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła umowę dotyczącą inwestycji w którykolwiek z projektów oferowanych za pośrednictwem platformy „Nfund”,
  3. konto – zakładany za pośrednictwem platformy „Nfund” profil przypisany do użytkownika platformy „Nfund”,
  4. opłata rezerwacyjna – opłata, którą zobowiązany jest uiścić rezerwujący w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy rezerwacyjnej dotyczącej inwestycji w wybrany przez siebie projekt,
  5. platforma „Nfund” – strona internetowa https://nfund.pl wraz z powiązanymi z nią podstronami, której administratorem pozostaje Cirrus Capital, za pośrednictwem której możliwe jest rezerwowanie zamieszczonych na stronie projektów w celu dokonania późniejszej inwestycji, lub rozpoczęcie procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie),
  6. polityka prywatności – Polityka prywatności dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Cirrus Capital sp. z o.o. w trakcie świadczenia usług za pośrednictwem platformy „Nfund”.
  7. projekt – inwestycja w nieruchomość przedstawiona przez Cirrus Capital na platformie „Nfund”,
  8. regulamin – Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem platformy „Nfund”,
  9. rezerwujący – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła umowę rezerwacyjną za pośrednictwem platformy „Nfund” dotyczącą któregokolwiek z projektów,
  10. siedziba Cirrus Capital –  Al. Zwycięstwa 267/6, 81- 525 Gdynia,
  11. umowa rezerwacyjna – umowa zawarta za pośrednictwem platformy „Nfund” pomiędzy Cirrus Capital a rezerwującym, na mocy której rezerwujący ma możliwość zarezerwowania inwestycji w wybrany przez siebie projekt na wybraną przez siebie kwotę – która to umowa umożliwia rozpoczęcie procedury nabycia udziałów w projekcie poza platformą „Nfund”.
  12. użytkownik – rezerwujący, inwestor, osoba posiadająca konto na platformie „Nfund”, jak również każda inna osoba, która korzysta z platformy „Nfund” zapoznając się z jej zawartością lub wprowadzając za pośrednictwem platformy „Nfund” jakiekolwiek informacje.
 3. Wyżej wymienione definicje pojęć przedstawione w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej, chyba że co innego wynika z treści regulaminu.
 4. Tytuły rozdziałów mają znaczenie jedynie porządkowe i nie wpływają w żaden sposób na wykładnię postanowień regulaminu.

§3

 1. Działając za pośrednictwem platformy „Nfund” Cirrus Capital oferuje szerokiemu gronu odbiorców długoterminowe inwestycje w nieruchomości, umożliwiając dobór inwestycji wedle preferencji oraz dostosowanie ich do możliwości finansowych osób zainteresowanych poprzez elastyczny system wyboru kwoty, która ma zostać zainwestowana.
 2. Na platformie „Nfund” zostają zamieszczone zarówno projekty należące do Cirrus Capital, jak również mogą być zamieszczane projekty pochodzące od podmiotów zewnętrznych. W znajdujących się na platformie „Nfund” informacjach dotyczących wybranej inwestycji zawsze zamieszczana jest informacja, do kogo należy projekt oraz kto będzie stroną umowy w przypadku podjęcia przez osobę zainteresowaną decyzji o zainwestowaniu w projekt.
 3. Przed zamieszczeniem na platformie „Nfund”, projekt zostaje poddany przez Cirrus Capital gruntownej analizie pod kątem zminimalizowania ryzyka inwestycji oraz zmaksymalizowania jej bezpieczeństwa, niezależnie od okoliczności, czy projekt należy od Cirrus Capital, czy do innego podmiotu.

§4

 1. Cirrus Capital świadczy usługi za pośrednictwem platformy „Nfund” zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią umowy zawartej z rezerwującymi lub inwestorami.
 2. Cirrus Capital świadczy usługi za pośrednictwem platformy „Nfund” w oparciu o zasady rzetelności i poufności, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.
 3. Cirrus Capital świadcząc usługi za pośrednictwem platformy „Nfund” podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, korzystając z urządzeń posiadających aktualne i legalne oprogramowanie, odpowiednie zapory systemowe oraz aktualizowane programy antywirusowe.
 4. Cirrus Capital świadcząc usługi za pośrednictwem platformy „Nfund” przetwarza dobrowolnie przekazane przez użytkowników, rezerwujących lub inwestorów dane osobowe – w sposób i w zakresie wskazanym w polityce prywatności, dostępnej na platformie „Nfund”.
 5. Platforma „Nfund” korzysta z plików cookies, które gromadzą dane o podmiotach odwiedzających platformę. Każdy podmiot korzystając z platformy „Nfund” wyraża zgodę na instalowanie plików cookies. Wszystkie informacje dotyczące sposobu gromadzenia plików cookies, danych, które zostają gromadzone oraz inne informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na platformie „Nfund”.

§5

 1. Cirrus Capital nie odpowiada za rentowność zamieszczonych na platformie „Nfund” inwestycji i nie gwarantuje w żaden sposób uzyskania przez inwestorów zysków w oczekiwanej lub przewidywanej wysokości. Inwestowanie w projekty wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które inwestor lub rezerwujący akceptuje w momencie rozpoczynania procesu inwestycyjnego lub zawierania umowy rezerwacyjnej.
 2. Zabezpieczeniem inwestycji dotyczących zamieszczanych na platformie „Nfund” projektów jest posiadający konkretną wartość majątkową udział inwestora w projekcie, który inwestor otrzymuje na własność w momencie sfinalizowania inwestycji.
 3. Zysk otrzymywany przez inwestora z inwestycji pozostaje bezpośrednio zależny od osiąganych z inwestycji dochodów oraz zainwestowanej kwoty, przekładającej się na wartość nabytego w inwestycji udziału. Każdy inwestor otrzymuje procent dochodu odpowiadający procentowemu udziałowi inwestora w projekcie.

§6

 1. Za pośrednictwem platformy „Nfund” zawierane są jedynie umowy rezerwacyjne dotyczące zamieszczanych na stronie projektów. Samo dokonywanie inwestycji (po zawarciu umowy rezerwacyjnej lub, w przypadku wystąpienia takiej możliwości, z pominięciem umowy rezerwacyjnej) odbywa się bezpośrednio pomiędzy stronami umowy, poza platformą „Nfund”. Z uwagi na powyższe, umowy dotyczące nabycia udziałów w projekcie nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ani umowy zawartej na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Cirrus Capital nie świadczy za pośrednictwem platformy „Nfund” usług doradztwa inwestycyjnego ani żadnych innych usług o podobnym charakterze. Podjęcie decyzji o zawarciu umowy rezerwacyjnej lub rozpoczęcia procesu inwestycyjnego każdorazowo stanowi samodzielną decyzję rezerwującego lub inwestora, który we własnym zakresie wybiera projekt na podstawie dostarczonych przez Cirrus Capital za pośrednictwem platformy „Nfund” informacji oraz swojej własnej wiedzy.
 3. Informacje i projekty przedstawiane na platformie „Nfund” nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – zarówno łącznie, jak i samodzielnie. Wskaźniki finansowe oraz dane liczbowe przedstawione na platformie „Nfund” nie są miernikiem wyników finansowych w rozumieniu standardów sprawozdawczości finansowej i rachunkowości, a jedynie uproszczoną formą przedstawienia danych finansowych opracowaną na potrzeby przejrzystego zaprezentowania projektu. Wszelkie zawarte w nim informacje, zwłaszcza określone liczbowo, nie mogą być porównywane wprost z innymi danymi.

§7

 1. Z usług oferowanych przez Cirrus Capital za pośrednictwem platformy „Nfund” mogą korzystać jedynie osoby prawne oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z usług oferowanych przez Cirrus Capital za pośrednictwem platformy „Nfund” nie mogą korzystać osoby wymienione w ust. 1, które na podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, prawomocnego orzeczenia lub prawomocnej decyzji administracyjnej nie mogą być właścicielami udziałów w spółkach handlowych lub nieruchomościach – zarówno w znaczeniu ogólnym, jak i w zakresie konkretnego projektu zamieszczonego na platformie „Nfund”.
 3. W celu korzystania z usług za pośrednictwem platformy „Nfund” konieczne jest posiadanie dostępu do stałego łącza internetowego.
 4. W celu założenia konta na platformie „Nfund”, konieczne jest posiadanie funkcjonującego adresu e mail.
 5. W celu zawarcia umowy rezerwacyjnej lub rozpoczęcia procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie), konieczne jest posiadanie funkcjonującego adresu e mail, numeru telefonu kontaktowego oraz rachunku bankowego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, osoba zawierająca umowę rezerwacyjną lub rozpoczynająca procedurę inwestycyjną z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) zobowiązana jest do posiadania na urządzeniu, za pomocą którego korzysta z platformy „Nfund”:
  1. zaktualizowanego, legalnego oprogramowania systemowego odpowiedniego dla urządzenia, które jest wykorzystywane,
  2. zaktualizowanego, legalnego programu antywirusowego, który winien być uruchomiony w trakcie korzystania z platformy „Nfund”,
  3. zapory systemowej („”firewall”), która winna być uruchomiona w trakcie korzystania z platformy „Nfund”.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, osoba zawierająca umowę rezerwacyjną lub rozpoczynająca procedurę inwestycyjną z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) zobowiązana jest również do:
  1. powstrzymania się od korzystania z platformy „Nfund” za pośrednictwem ogólnodostępnej, niezabezpieczonej sieci internetowej,
  2. powstrzymania się od otwierania plików nieznanego pochodzenia oraz wiadomości e mail od nieznanych nadawców,
  3. powstrzymanie się od instalowania oprogramowania nieznanego pochodzenia,
  4. powstrzymywania się od udostępniania swoich danych osobom nieuprawnionym,
  5. powstrzymania się od zawarcia umowy rezerwacyjnej lub rozpoczęcia procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) w przypadku powzięcia podejrzenia, że komputer może być zainfekowany przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie.
 8. Dane osobowe konieczne do korzystania z platformy „Nfund” są udostępniane Cirrus Capital dobrowolnie. Udostępnienie danych w odpowiednim zakresie (wskazanym w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności) jest konieczne w celu korzystania z platformy „Nfund”. Zakładając konto na platformie „Nfund”, zawierając umowę rezerwacyjną lub rozpoczynając procedurę inwestycyjną z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cirrus Capital danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie oraz polityce prywatności.
 9. Użytkownicy platformy „Nfund” zobowiązani są do upewnienia się, że podawane przez nich dane osobowe wskazane w ust. 8 są aktualne oraz zgodne z prawdą.
 10. Użytkownicy platformy „Nfund” zobowiązani są do powstrzymania się od zamieszczania na platformie jakichkolwiek treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, lub mogących naruszyć dobra osobiste innych osób.

§8

Wszystkie treści zamieszczone przez Cirrus Capital na platformie „Nfund” stanowiące w jakiejkolwiek części utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1999 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią własność Cirrus Capital. Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie lub korzystanie w jakiejkolwiek części z w/w utworów może odbywać się wyłącznie za zgodą Cirrus Capital wyrażoną na piśmie, z pominięciem sytuacji wskazanych w § 27 oraz polityce prywatności – w zakresie, w jakim kopiowanie, przetwarzanie i korzystanie z utworów konieczne jest w celu wykonywania przysługujących użytkownikowi praw.

§9

 1. W związku z usługami świadczonymi poprzez platformę „Nfund”, wszelki kontakt Cirrus Capital z rezerwującymi oraz inwestorami odbywa się za pomocą wiadomości e mail przesyłanych na adres e mail podany dobrowolnie przez rezerwującego lub inwestora w momencie zawierania umowy rezerwacyjnej lub rozpoczynania procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie). W przypadku użytkowników posiadających konto na platformie „Nfund”, Cirrus Capital kontaktuje się również za pośrednictwem wiadomości kierowanych bezpośrednio na konto użytkownika.
 2. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Cirrus Capital zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rezerwującymi oraz inwestorami w inny sposób, niż wskazany w ust. 1, w szczególności drogą telefoniczną na dobrowolnie podany przez rezerwującego lub inwestora numer kontaktowy lub pocztą tradycyjną na podany dobrowolnie adres.

II. Zakładanie konta na platformie „Nfund”

§10

 1. Poprzez założenie konta na platformie „Nfund”, użytkownik ma możliwość kompleksowego przeglądania wszystkich zawartych umów rezerwacyjnych oraz inwestycji, a także przeglądanie dotyczących ich informacji. Konto umożliwia również szybsze i prostsze zawieranie umów rezerwacyjnych oraz rozpoczynanie procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) z uwagi na fakt, iż w celu wykonania operacji nie będzie konieczne ponowne podawanie wymaganych informacji oraz danych osobowych, które są już powiązane z kontem użytkownika. Użytkownik ma również możliwość samodzielnej modyfikacji podanych danych osobowych oraz otrzymuje powiadomienia o zmianach w regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem platformy „Nfund” albo w wiadomości e-mail.
 2. Założenie konta na platformie „Nfund” jest opcjonalne i nie jest wymagane do zawierania umów rezerwacyjnych lub rozpoczęcia procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie).

§11

 1. W celu założenia konta na platformie „Nfund”, użytkownik dokonuje rejestracji na platformie „Nfund” podając swój adres e mail oraz klikając przycisk „zarejestruj się”. Na podany adres e mail zostanie przesłane hasło do konta, które po wprowadzeniu w zakładce logowania umożliwi dostęp do konta. Po pierwszym zalogowaniu na konto zalecana jest zmiana hasła.
 2. W celu założenia konta na platformie „Nfund” wymagane jest jedynie podanie adresu e mail, jednak w celu pełnego wykorzystania możliwości konta oraz zawierania za jego pośrednictwem umów rezerwacyjnych oraz rozpoczynania procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) konieczne będzie uzupełnienie informacji wymaganych w celu dokonania powyższych czynności.

§12

 1. Zakładając konto na platformie „Nfund” użytkownik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz wyraża dobrowolną zgodę na udostępnianie danych osobowych koniecznych do założenia konta zgodnie z polityką prywatności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony hasła do konta na platformie „Nfund” przed osobami niepowołanymi oraz zobowiązuje się do nieudostępniania konta innym osobom. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub rozpoczęcia procedury inwestycyjnej z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) za pośrednictwem konta na platformie „Nfund”, rezygnacja z inwestycji z uwagi na fakt, iż została ona dokonana przez osobę niepowołaną, która uzyskała dostęp do konta bez wiedzy użytkownika uznawana jest za rezygnację z przyczyn leżących po stronie rezerwującego lub inwestora.
 3. Zastrzeżenie zawarte w ust. 2 zd. 2 nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy rezerwujący lub inwestor wykaże, iż posłużenie się jego kontem przez osobę niepowołaną nastąpiło bez jego winy lub wyniknęło pomimo dochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązku wskazanego w ust. 2 zd. 1.

§13

 1. Po zalogowaniu się na konto na platformie „Nfund” użytkownicy mają możliwość przejścia do profilu konta, w którym mogą przeglądać swoje dane osobowe oraz inwestycje, a także konkretne dane na ich temat wybierając odpowiednią opcję ze znajdującego się z lewej strony menu.
 2. W okresie, kiedy użytkownik posiada aktywne konto na platformie „Nfund”, wszystkie wybrane inwestycje pozostają automatycznie przypisane do jego konta.

§14

 1. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z konta na platformie „Nfund” i usunąć założone przez siebie konto.
 2. W celu usunięcia konta należy kliknąć przycisk „usuń konto” znajdujący się na stronie tytułowej konta użytkownika. Po potwierdzeniu decyzji hasłem, konto zostanie usunięte.
 3. Po usunięcia konta przez użytkownika dane osobowe powiązane z kontem mogą być wykorzystywane prze Cirrus Capital jedynie dla celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu polepszania jakości świadczonych usług, zgodnie z polityką prywatności.

III. Zawieranie umowy rezerwacyjnej

§15

 1. W celu zainwestowania w znajdujący się na platformie „Nfund” projekt, użytkownik zawiera z Cirrus Capital za pośrednictwem platformy „Nfund” umowę rezerwacyjną. Na mocy umowy rezerwacyjnej Cirrus Capital zachowuje dla rezerwującego wybrany przez rezerwującego udział w projekcie oraz rozpoczyna procedurę sfinalizowania inwestycji poza platformą „Nfund”, natomiast rezerwujący uiszcza opłatę rezerwacyjną.
 2. W celu zawarcia umowy rezerwacyjnej należy wybrać dostępny na platformie „Nfund” projekt, w który użytkownik chce zainwestować. Po wybraniu projektu ujawnią się szczegółowe informacje na jego temat oraz wyświetla się wartość udziałów, których nabycie w danym projekcie jest możliwe oraz wartość udziałów w projekcie, które zostały już nabyte przez innych inwestorów.
 3. Użytkownik ma możliwość wyboru kwoty inwestycji w projekt, przy czym maksymalna kwota inwestycji pokrywa się z wartością udziałów w projekcie, które nie zostały jeszcze nabyte, minimalna kwota inwestycji jest natomiast wskazana w opisie projektu.
 4. Po zatwierdzeniu wybranej kwoty inwestycji użytkownik przechodzi do strony, na której podaje dane osobowe, zgodnie z §16 oraz wybiera metodę uiszczenia opłaty rezerwacyjnej wynoszącej każdorazowo 1000 zł. Opłatę można uiścić w formie przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy Cirrus Capital albo w formie przelewu zautomatyzowanego, realizowanego za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności. Administrator danych przekazywanych przez użytkownika jest każdorazowo wskazany podczas realizacji płatności. W przypadku, gdy użytkownik posiada konto na platformie „Nfund” które zostało uzupełnione o odpowiednie dane osobowe, ponowne podawanie przedmiotowych danych nie jest wymagane. Następnie użytkownik potwierdza chęć dokonania inwestycji oraz uiszczenia opłaty rezerwacyjnej poprzez kliknięcie w przycisk „rezerwuję i płacę”.
 5. W przypadku, gdy z uwagi na specyfikę systemu informatycznego dojdzie do sytuacji, w której dwaj rezerwujący zawrą umowę rezerwacyjną dotyczącą tego samego projektu oraz zadeklarują wysokości inwestycji, które uniemożliwiają dokonanie inwestycji łącznie przez obydwóch użytkowników (jeżeli suma, którą użytkownicy łącznie chcą zainwestować przekracza maksymalną dostępną obecnie wartość inwestycji), rezerwujący, który jako pierwszy uiścił opłatę rezerwacyjną (decyduje moment przesłania danych drogą elektroniczną) zachowuje możliwość zainwestowania w oznaczonej przez siebie wysokości, natomiast rezerwujący, który dokonał rezerwacji później może dokonać inwestycji o wartości pomniejszonej – do maksymalnej wysokości dostępnej inwestycji.
 6. O wystąpieniu sytuacji wskazanej w ust. 6 Cirrus Capital informuje rezerwujących niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej. Rezerwujący, który zgodnie z ust. 6 nie może dokonać inwestycji w uprzednio zadeklarowanej wysokości ma możliwość zrezygnowania z inwestycji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji wskazanej w zd. 1. Rezygnację z inwestycji z tytułu wskazanego w zd. 2 poczytuje się jako rezygnację z przyczyn leżących po stronie Cirrus Capital.

§16

W celu zawarcia umowy rezerwacyjnej konieczne jest dobrowolne podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu komunikacji, użytkownik może również fakultatywnie podać następujące dane osobowe: dodatkowe dane kontaktowe. Decydując się na zawarcie umowy rezerwacyjnej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cirrus Capital podanych wyżej danych osobowych w celach sfinalizowania umowy rezerwacyjnej oraz późniejszego sfinalizowania procesu inwestycyjnego.

§17

 1. Po zawarciu umowy rezerwacyjnej Cirrus Capital kontaktuje się z rezerwującym w celu sfinalizowania inwestycji. W tym celu wskazuje rezerwującemu notariusza, u którego nastąpi zawarcie umowy sprzedaży udziałów w inwestycji oraz podaje do wyboru 3 terminy, w których możliwe będzie zawarcie umowy. Każdy z terminów musi przypadać na inny dzień.
 2. Siedziba notariusza wskazywanego przez Cirrus Capital znajduje się w mieście najbliżej miejsca zamieszkania albo siedziby rezerwującego, w jednym z wymienionych poniżej miast:
  1. Augustów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Chorzów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Mrągowo, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Radom, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnów, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław.
 3. W celu zakończenia procesu inwestycyjnego, rezerwujący zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wskazaną w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i wskazania, który z proponowanych terminów mu odpowiada. Po zwrotnym potwierdzeniu terminu przez Cirrus Capital dochodzi do zawarcia umowy u notariusza w terminie wskazanym w zd. 1.
 4. Rezerwujący ma możliwość samodzielnego wskazania notariusza, u którego zostanie sporządzona umowa sprzedaży udziałów pod warunkiem, że siedziba notariusza znajduje się w jednym z miast wskazanych w ust. 2. W celu wyboru notariusza, rezerwujący w odpowiedzi na wiadomość wskazaną w ust. 1 podaje notariusza, u którego chce zawrzeć umowę wraz z jego adresem oraz podaje do wyboru 3 terminy zawarcia umowy. Każdy z terminów musi przypadać na inny dzień. Po zwrotnym potwierdzeniu przez Cirrus Capital jednego z terminów, dochodzi do zawarcia umowy u notariusza. W przypadku, gdy zawarcie umowy w jednym z podanych przez rezerwującego terminów nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Cirrus Capital albo podmiotu trzeciego, Cirrus Capital kontaktuje się z rezerwującym w celu ustalenia terminu, który odpowiada wszystkim stronom umowy.
 5. Koszty zawarcia umowy nabycia udziałów w inwestycji ponosi w całości rezerwujący.
 6. Niezależnie od okoliczności, czy wybór notariusza nastąpił zgodnie z ust. 3, czy też 4, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych do niezbędnego minimum, rezerwujący zobowiązuje się w terminie 3 dni od otrzymania od Cirrus Capital informacji o potwierdzeniu terminu zawarcia umowy do skontaktowania się z wybranym notariuszem w celu przekazania mu wszystkich danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Z uwagi na fakt, że informacje udzielane są bezpośrednio notariuszowi, Cirrus Capital nie przetwarza danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym w zakresie, w jakim dotychczas nie zostały przekazane przez rezerwującego za pośrednictwem platformy „Nfund”.
 7. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez rezerwującego zgodnie z ust. 3 a także braku odpowiedzi na powtórną wiadomość e mail oraz próby kontaktu telefonicznego (jeżeli Cirrus Capital dysponuje poprawnym numerem kontaktowym do rezerwującego) uznaje się, że rezerwujący zrezygnował z dokonania inwestycji z przyczyn leżących po stronie rezerwującego.
 8. W przypadku, gdy do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w inwestycji nie doszło w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od rezerwującego lub Cirrus Capital, ustalany zostaje nowy termin zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy umowa nie może zostać zawarta przed ustalonym przez strony notariuszem.
 9. Jeżeli rezerwujący wykaże, że z przyczyn niezależnych od rezerwującego umowa sprzedaży udziałów w ogóle nie może zostać zawarta, rezerwującemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.
 10. W każdym przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych przez Cirrus Capital w związku z planowanym zawarciem umowy. Zdanie poprzedzające nie dotyczy sytuacji, gdy do zawarcia umowy nie doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Cirrus Capital. Jeżeli rezerwującemu przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej, Cirrus Capital ma możliwość potrącenia wyżej wymienionych wydatków z opłatą rezerwacyjną – do wartości kwoty niższej. Informację o poniesionych kosztach oraz ewentualne oświadczenie o potrąceniu Cirrus Capital składa rezerwującemu w terminie 7 dni od dnia, w którym miało dojść do zawarcia umowy lub od dnia, w którym okazało się, że zawarcie umowy nie jest możliwe – licząc od terminu upływającego wcześniej.
 11. Jeżeli inwestor posiada założone konto na platformie „Nfund”, po sfinalizowaniu inwestycji wszelkie dane jej dotyczące zostaną przypisane do konta inwestora.

§18

 1. Z uwagi na fakt, że na mocy umowy rezerwacyjnej Cirrus Capital rezerwuje udział w inwestycji już w momencie zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej, odstąpienie od umowy rezerwacyjnej nie jest możliwe i w przypadku rezygnacji rezerwującego z dokonania inwestycji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi na rzecz rezerwującego jedynie w następujących przypadkach:
  1. w sytuacji wskazanej w §15 ust. 6,
  2. nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w inwestycji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Cirrus Capital,
  3. w sytuacji wskazanej w § 17 ust.9.

IV. Dokonanie inwestycji bez uprzedniego zawierania umowy rezerwacyjnej.

§19

Cirrus Capital zastrzega możliwość wprowadzenia w przyszłości na platformę „Nfund” projektów, które nie będą wymagały uprzedniego zawarcia umowy rezerwacyjnej. Do przedmiotowych projektów znajduje zastosowanie § 6 ust. 1 zd. 2 oraz 3.

V. Reklamacje

§20

Użytkownik korzystający z usług platformy „Nfund” ma obowiązek każdorazowego weryfikowania, czy dane dotyczące konta na platformie „Nfund”, umowy rezerwacyjnej lub dane konieczne do zawarcia umowy sprzedaży udziałów są prawidłowe. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, użytkownik zobowiązany jest do poprawienia danych (jeżeli sytuacja dotyczy konta na platformie „Nfund”) lub poinformowania Cirrus Capital o nieścisłościach wraz z wnioskiem o ich poprawienie.

§21

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Cirrus Capital, oraz w przypadku nieprawidłowego działania lub zaniechania osób wykonujących czynności w imieniu Cirrus Capital.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w formie wiadomości e mail na adres centrala@cirruscapital.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej listem poleconym na adres siedziby Cirrus Capital.
 3. Reklamacja powinna wskazywać, czego dotyczy oraz zawierać krótkie uzasadnienie wyjaśniające, w jaki sposób działanie Cirrus Capital (lub osób działających w jej imieniu) powiązane ze świadczeniem usług na platformie „Nfund” doprowadziło do naruszenia praw użytkownika. 

§22

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni. W przypadku wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, Cirrus Capital przesyła użytkownikowi informację o przedłużeniu terminu wraz z informacją, jakie przyczyny spowodowały konieczność jego przedłużenia.
 2. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na adres e mail użytkownika podany na koncie użytkownika na platformie „Nfund”. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada konta na platformie „Nfund”, odpowiedź udzielana jest na adres e mail wskazany przez użytkownika w umowie rezerwacyjnej, lub adres e mail użytkownika, za pomocą którego została przesłana reklamacja. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli reklamacja została przesłana listem poleconym, a Cirrus Capital nie dysponuje adresem e mail użytkownika, odpowiedź może zostać udzielona poprzez przesłanie listu poleconego na adres, z którego została nadesłana reklamacja.
 3. W przypadku uznania przez Cirrus Capital reklamacji za zasadną, Cirrus Capital eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło, lub naprawia szkodę – w zależności od treści reklamacji. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania reklamacji.
 4. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozpatrzenia reklamacji lub treści odpowiedzi, użytkownik może wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy, przytaczając jednocześnie argumentację, która potwierdza, że sposób rozpatrzenia reklamacji przez Cirrus Capital jest błędny. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz § 21 ust. 2.
 5. W przypadku, gdy użytkownik pozostaje nieusatysfakcjonowany treścią odpowiedzi na pismo wskazane w ust. 4, ma możliwość wszczęcia procedury prowadzącej do ugodowego zakończenia sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Jeżeli użytkownik jest konsumentem, ma on również możliwość zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Niezależnie od powyższego, użytkownik w każdym czasie ma możliwość wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 VI.Przetwarzanie danych osobowych

 §23

 1. Cirrus Capital przetwarza dobrowolnie udostępnione przez użytkowników dane osobowe w celu obsługi kont na platformie „Nfund” (w tym aktualizowania znajdujących się na nim informacji w związku z dokonaniem nowej inwestycji lub zawarciem nowej umowy rezerwacyjnej) lub sfinalizowania umów rezerwacyjnych oraz inwestycji – w zależności od przyczyny, z jakiej dane osobowe zostały udostępnione. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cirrus Capital w momencie rozpoczęcia korzystania z usług na platformie „Nfund” – w zakresie zależnym od usług, z których użytkownik korzysta.
 2. Dane przechowywane są przez okres konieczny dla sfinalizowania transakcji lub okres istnienia konta na platformie „Nfund” (w przypadku, gdy użytkownik takowe konto posiada).
 3. Cirrus Capital może przechowywać dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2 przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 2 jedynie w celach archiwizacyjnych, statystycznych, w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz z uwagi na cele publiczne i własny uzasadniony interes. Niniejszy ustęp ma zastosowanie również do korespondencji prowadzonej z użytkownikiem w formie elektronicznej lub papierowej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności, dostępnej na platformie „Nfund”.

 VII. Przepisy końcowe

 §24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują normy prawa powszechnie obowiązującego.

§25

W sytuacji, gdy część zawartych w niniejszym regulaminie zapisów okaże się sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe zapisy niniejszego regulaminu obowiązują w niezmienionym kształcie. W miejsce wadliwych zapisów regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§26

W przypadku wystąpienia przeciwko Cirrus Capital na drogę postępowania sądowego w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem platformy „Nfund”, sądem właściwym dla rozpoznania sprawy pozostaje Sąd Powszechny właściwy dla każdorazowej siedziby Cirrus Capital.

§27

Niniejszy regulamin pozostaje dostępny na platformie „Nfund”, na stronie internetowej https://nfund.pl/regulamin. Użytkownicy mają możliwość zapisywania, kopiowania i przechowywania niniejszego regulaminu w celu zapoznania się z ofertą oraz zasadami świadczenia usług na platformie „Nfund”, przy zastosowaniu §8 niniejszego regulaminu.

§28

 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane jedynie w przypadku, gdy:
  1. istnieje konieczność dostosowania treści regulaminu do norm prawa powszechnie obowiązującego,
  2. za pośrednictwem platformy „Nfund” oferowane zostają nowe usługi lub następuje modyfikacja lub wycofanie usług, które były oferowane dotychczas,
  3. konieczność taka wynika z prawomocnej decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego lub Administracyjnego, lub innego prawnie wiążącego nakazu wydanego przez odpowiedni organ,
  4. konieczność taka wynika z potrzeby wniesienia zmian w regulaminie powstałych na skutek uznanej za zasadną reklamacji użytkownika.
 2. Zmiana regulaminu następuje poprzez opublikowanie zmienionej wersji regulaminu na platformie „Nfund”, na stronie internetowej https://nfund.pl/regulamin. W przypadku, gdy użytkownik posiada konto na platformie „Nfund”, informacja o zmianie regulaminu wyświetlać się będzie na koncie użytkownika albo zostanie przekazana w wiadomości e-mail. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go zgodnie ze zd. 1. Zmieniony regulamin opatrzony zostanie datą, w której został opublikowany, w celu łatwiejszej weryfikacji dnia jego wejścia w życie.
 3. Rezerwujący, który uiścił opłatę rezerwacyjną lub użytkownik, który rozpoczął procedurę inwestycyjną z pominięciem umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie) pozostaje związany regulaminem, który obowiązywał w momencie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej (licząc od daty zaksięgowania opłaty) lub rozpoczęcia procedury inwestycyjnej.

§29

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 roku.

Inwestuj w nieruchomości z wysoką stopą zwrotu.

Wygoda inwestycji online, wysoka stopa zwrotu i zabezpieczenie nieruchomością.

Masz pytania odnośnie konkretnego projektu?
A może potrzebujesz pomocy w zrozumieniu procesu inwestycyjnego na platformie nFund?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Opisz swój problem w formularzu, a nasi specjaliści zgłoszą się z odpowiedzią bądź połączą Cię z Projektodawcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Transparentność projektu oraz całego procesu inwestycyjnego to podstawa do zbudowania trwałej realcji z Inwestorami i wspólnego budowania efektywnych projektów, dlatego jest ona dla nas tak ważna.