REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zorganizowanej na platformie nFund.pl promocji pod nazwą „Grudniowe prezentowanie”.
 2. Organizatorem promocji „Grudniowe prezentowanie” jest Cirrus Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 267/6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000721916 (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku), NIP 5862328787, REGON 369641799, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, działająca za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.nfund.pl (dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie, będących polskimi rezydentami podatkowymi.
 4. Promocja „Grudniowe prezentowanie” jest skierowana do osób wskazanych w ust. 3, które w dniach 11-28 grudnia 2020 roku dokonają rezerwacji umowy nabycia udziałów Cirrus Gabinety Gdańsk sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem korzystania z platformy nFund.pl, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zawrą umowę nabycia udziałów spółki Cirrus Gabinety Gdańsk sp. z o.o. w kancelarii notarialnej. Minimalna łączna kwota inwestycji, która kwalifikuje osobę do udziału w niniejszej promocji wynosi 62.790 zł. Do łącznej kwoty inwestycji wskazanej w zdaniu poprzedzającym nie zostają doliczane inwestycje dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej promocji.
 5. Osobom, które dokonają transakcji wskazanej w ust. 4 (dalej zwanym „Klientami”). zostanie nieodpłatnie przyznana jedna z poniższych nagród rzeczowych, wedle wyboru:
  1. Apple iPhone SE 2020 64GB Czarny,
  2. Apple Watch Series 6 44mm GPS aluminium w kolorze gwiezdnej szarości z paskiem sportowym w kolorze czarnym,
  3. Apple iPad 10.2” 128GB Wi-Fi (8. gen.) (gwiezdna szarość).
 6. Po zawarciu Umowy Rezerwacyjnej Klient niezwłocznie (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia udziałów spółki Cirrus Gabinety Gdańsk sp. z o.o. w kancelarii notarialnej) przesyła Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e mail skierowanej na adres bok@nfund.pl informację o wybranej przez siebie nagrodzie. Na wyraźne życzenie Klienta, wybrana przez niego nagroda rzeczowa może być zamówiona w innej specyfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia nagrody w innej specyfikacji, jeżeli będzie to znacznie utrudnione z przyczyn organizacyjnych lub będzie związane z poniesieniem wyższych kosztów nabycia lub dostarczenia nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną z nagród wskazanych na wskazanej w ust. 5 liście, jeżeli wybrana przez Klienta nagroda okaże się trwale niedostępna albo z innych przyczyn jej przekazanie Klientowi okaże się utrudnione lub niemożliwe.
 7. Nagroda zostaje przekazana Klientowi po zawarciu umowy nabycia udziałów Cirrus Gabinety Gdańsk sp. z o.o. zgodnie z ust. 4, poprzez osobiste przekazanie nagrody w kancelarii notarialnej przez przedstawiciela Organizatora. Na wyraźne życzenie Klienta, nagroda może również zostać przekazana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej skierowanej na adres Klienta podany podczas zawierania Umowy Rezerwacyjnej, wysłanej nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy nabycia udziałów Cirrus Gabinety Gdańsk sp. z o.o. zgodnie z ust. 4. Odmowa przyjęcia nagrody, niezależnie od przyczyny, zwalnia Organizatora z obowiązku jej przekazania Klientowi.
 8. Przed przystąpieniem do transakcji wskazanej w ust. 4, Klient powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie www.nfund.pl i samodzielnie podjąć decyzję o skorzystaniu bądź odrzuceniu oferty.
 9. Udział w promocji jest dobrowolny. Klient przed przystąpieniem do promocji zobowiązany jest zapoznać się z  treścią  niniejszego regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług na platformie nFund.pl. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków wskazanych w ust. 4 (w tym w zakresie wymaganej minimalnej kwoty inwestycji).
 11. iPhone, Apple Watch i iPad to znaki towarowe firmy Apple Inc, zarejestrowane w USA i innych krajach. Apple Inc. nie jest uczestnikiem lub sponsorem tej promocji, ani nie jest w żaden inny sposób z nią powiązany. Organizator nie odpowiada za jakość lub wady fizyczne otrzymanej nagrody, w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją dotyczącą nagród, które to roszczenia przysługują klientowi w stosunku do właściwych sprzedawców lub dystrybutorów nagród.
 12. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w regulaminie korzystania z usług platformy Nfund.pl, dostępnym na stronie https://nfund.pl/regulamin-serwisu/. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej nie ogranicza praw do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 13. Niniejsza promocja obowiązuje w dniach 11-28 grudnia 2020 roku. O możliwości skorzystania z promocji decyduje data zawarcia Umowy Rezerwacyjnej zgodnie z ust. 4.
 14. Regulamin promocji pozostaje powszechnie dostępny na stronie www.nfund.pl/promocja.
 15. Organizator informuje, że wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, w tym uzyskania informacji o wybranej przez Klienta nagrodzie oraz dostarczenia mu nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie korzystania z usług platformy Nfund.pl, dostępnym na stronie https://nfund.pl/regulamin-serwisu/ oraz Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://nfund.pl/polityka-prywatnosci/.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie promocji, której dotyczy niniejszy regulamin,
  2. wydłużenia terminu obowiązywania promocji,
  3. zmiany sposobu przeprowadzania promocji wynikającej z przyczyn technicznych, logistycznych lub organizacyjnych.
 17. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację na platformie Nfund.pl. Zmiana regulaminu nie dotyczy Umów Rezerwacyjnych zawartych w ramach Promocji przed opublikowaniem zmiany.
 18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały odpowiednio zastosowanie postanowienia regulaminu korzystania z usług platformy Nfund.pl oraz przepisy prawa powszechnie zobowiązującego.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 11 grudnia 2020 roku.

Inwestuj w nieruchomości z wysoką stopą zwrotu.

Wygoda inwestycji online, wysoka stopa zwrotu i zabezpieczenie nieruchomością.

Masz pytania odnośnie konkretnego projektu?
A może potrzebujesz pomocy w zrozumieniu procesu inwestycyjnego na platformie nFund?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Opisz swój problem w formularzu, a nasi specjaliści zgłoszą się z odpowiedzią bądź połączą Cię z Projektodawcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Transparentność projektu oraz całego procesu inwestycyjnego to podstawa do zbudowania trwałej realcji z Inwestorami i wspólnego budowania efektywnych projektów, dlatego jest ona dla nas tak ważna.