Polityka prywatności

przetwarzania danych osobowych przez Cirrus Capital sp. z o.o.

za pośrednictwem platformy "Nfund".

Z poniższego dokumentu można uzyskać informację, w jaki zakresie przetwarzane są Państwa dane osobowe, w jakim celu są one przetwarzane oraz przez jaki okres są przechowywane. Dowiedzą się również Państwo, w jaki sposób można poprawiać lub modyfikować posiadane przez nas dane.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cirrus Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 267/6, 81-525 Gdynia. Kontakt z administratorem możliwy jest:
  1. listownie – Cirrus Capital sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 267/6, 81-525 Gdynia,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres centrala@cirruscapital.pl,
  3. telefonicznie – na nr telefonu +48 692 294 400.

 2. Państwa dane przetwarzane są:
  1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych osobowych,
  2. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która jest wyrażana w momencie rozpoczynania korzystania usług z platformy „Nfund”,
  3. bezpośrednio przez administratora oraz jego pracowników, upoważnionych do działania w imieniu administratora oraz zobowiązanych do zachowania poufności w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 3. Wszystkie dane przetwarzane przez administratora uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa i przekazywane w sposób dobrowolny. Każdorazowo w przypadku korzystania z usługi wskazane jest, które dane osobowe są konieczne w celu realizacji usługi, a podanie których jest fakultatywne. Użytkownik platformy „Nfund” nie ma obowiązku podawania administratorowi danych osobowych, jednak odmowa podania danych, które są konieczne do wykonania usługi może skutkować niemożliwością jej wykonania.

 4. Państwa dane możemy przetwarzać:
  1. aby zawierać lub wykonywać umowy zawarte z Państwem lub z Państwa udziałem,
  2. aby wypełniać obowiązki prawne nałożone przez przepisy prawa lub właściwe organy na podstawie odpowiednich decyzji,
  3. w celu wykonywania zadań, które służą interesowi publicznemu,
  4. w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym weryfikowania, czy są Państwo zadowoleni ze świadczonych przez Cirrus Capital sp. z o.o. usług oraz weryfikowania ilości i wartości dokonywanych przez Państwa inwestycji – aby diagnozować rynek usług i dobierać odpowiednie inwestycje zamieszczane na platformie „Nfund”,
  5. w celu ewentualnego realizowania roszczeń lub obrony przed Państwa roszczeniami.

 5. Dane, które są przez nas przetwarzane zależne są od rodzaju usługi, z której Państwo korzystają i mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego.

 6. Państwa dane przetwarzane są w sposób zależny od usług, które świadczone są za pośrednictwem platformy „Nfund”:
  1. w przypadku założenia konta na platformie „Nfund”, administrator przetwarza je w celu obsługi i utrzymania konta oraz aktualizacji konta o nowe inwestycje dokonane przez użytkownika portalu,
  2. w przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej administrator przetwarza Państwa dane w celu zawarcia umowy rezerwacyjnej, kontaktu w celu ustalenia terminu wizyty u notariusza oraz sfinalizowania inwestycji. W celu zmniejszenia ilości przetwarzanych przez administratora danych osobowych, znaczna cześć danych potrzebnych do sfinalizowania transakcji przekazywana jest bezpośrednio notariuszowi, z pominięciem Cirrus Capital sp. z o.o. (więcej szczegółów w regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem platformy „Nfund”),
  3. w przypadku rozpoczęcia procesu inwestycyjnego z pominięciem zawarcia umowy rezerwacyjnej (jeżeli taka możliwość pojawi się w udostępnionym na platformie „Nfund” projekcie), dane są przetwarzane w celu sfinalizowania procesu inwestycji.

 7. Niezależnie od usługi, której dotyczy przetwarzanie danych, Państwa dane są przetwarzane również w celach statystycznych, ewidencyjnych, w celu poprawienia jakości świadczonych przez administratora usług oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody w tym zakresie, w celach marketingowych.

 8. Niezależnie od usługi, której dotyczy przetwarzanie danych, Państwa dane są przetwarzane również w trakcie procesu reklamacyjnego, w celu jego sfinalizowania oraz rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji.

 9. Państwa dane mogą być przez nas przekazywane:
  1. właściwym organom państwowym lub zagranicznym, gdy taka konieczność wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, prawomocnej decyzji administracyjnej, prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego, jak również uzasadnionego prawnie wezwania,
  2. innym podmiotom, będącym stroną procesu inwestycyjnego, jeżeli takie działanie jest konieczne w celu sfinalizowania Państwa inwestycji,
  3. innym podmiotom, działającym na zlecenie Cirrus Capital sp. z o.o. na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług za pośrednictwem platformy „Nfund” pod warunkiem, że:
   • podmiot działa wyłącznie na polecenie Cirrus Capital sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy,
   • podmiot i jego pracownicy zobowiązują się w umowie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które zostaną im przekazane i wykorzystywać je jedynie w celach, do których zostały przekazane.
 1. Państwa dane przechowywane są przez okres konieczny do sfinalizowania usługi za pośrednictwem platformy „Nfund” oraz zakończenia procesu inwestycyjnego. Dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy, w celu ewentualnego realizowania roszczeń lub obrony przed Państwa roszczeniami. Po wskazanych wyżej okresach dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych oraz statystycznych i jedynie w takim zakresie, w jakim jest to dla przedmiotowych celów konieczne.

 2. Mają Państwo prawo:
  1. uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania ich oraz żądania usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych,
  2. przekazać nam informację, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz żądać przetwarzania ich w sposób prawidłowy,
  3. wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Państwa danych,
  4. wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ich w dotychczasowym zakresie (przed wycofaniem zgody). Przy wycofywaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą Państwo mieć świadomość, że wycofanie zgody może spowodować brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po Państwa stronie.
  5. do przenoszenia danych, czyli otrzymania kopii swoich danych na nośniku, który umożliwi Państwu ich przeglądanie,
  6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z RODO lub innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Cirrus Capital sp. z o.o. nie dokonuje profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji w myśl art. 13 ust. 2 RODO w oparciu o Państwa dane osobowe.

 4. Zmiana polityki prywatności może być dokonana jedynie w przypadku gdy:
  1. jest to konieczne dla zapewnienia pełniejszej ochrony przetwarzanych przez Cirrus Capital sp. z o.o. danych osobowych,
  2. istnieje konieczność dostosowania treści polityki prywatności do norm prawa powszechnie obowiązującego,
  3. w związku z oferowaniem nowych usług lub modyfikacją czy też wycofaniem usług uprzednio dostępnych, Cirrus Capital sp. z o.o. zmieni sposób przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich zakres,
  4. konieczność taka wynika z prawomocnej decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego lub Administracyjnego, lub innego prawnie wiążącego nakazu wydanego przez odpowiedni organ,
  5. konieczność taka wynika z potrzeby wniesienia zmian w regulaminie powstałych na skutek uznanej za zasadną reklamacji użytkownika platformy „Nfund”.

Inwestuj w nieruchomości z wysoką stopą zwrotu.

Wygoda inwestycji online, wysoka stopa zwrotu i zabezpieczenie nieruchomością.

Masz pytania odnośnie konkretnego projektu?
A może potrzebujesz pomocy w zrozumieniu procesu inwestycyjnego na platformie nFund?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Opisz swój problem w formularzu, a nasi specjaliści zgłoszą się z odpowiedzią bądź połączą Cię z Projektodawcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Transparentność projektu oraz całego procesu inwestycyjnego to podstawa do zbudowania trwałej realcji z Inwestorami i wspólnego budowania efektywnych projektów, dlatego jest ona dla nas tak ważna.